Yadigar Türkel (AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ YÜZ İLLİYİNƏ) BƏYLƏR-BƏYİMLƏR, OYANIN, SİZ ƏRƏBSİNİZMİ?

(Politik ağı-2)

Dilin bireyin özünütanımasında, özünüdoğrulamasında, ulusun düşüncəsinin, ideolojisinin oluşmasında böyük yeri vardır. Ulusun dilinə baxışı, yanaşması, sevgisi onun düşüncəsinin irəliliyindəndir. Dil insanların ulussevərlik, yurdsevərlik duyğularını gücləndirib onları igidliklərə yönəldir. Ulusal birliyə gedən yol ədəbi dildən keçir. Ulusal ideoloq Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yazırdı: «Bir millətin həyatında maddətən, mənən bu qədər bir əhəmiyətə malik  [dəyəri] olan dili biz, Azərbaycan Türkləri vaxtilə unutmaq üzrə idik. Tamamilə farslaşmış bir zamanlar vardı. Türk ədəbiyatı bilməzdik…». Məhəmməd Əmin bəy dildə türkçülük edən oçağkı yaşıllara uğur diləyib deyir: «Türkcənin indiki halı [durumu, günü]  da məəttəssüf [acı da olsa] böylədir. Yazı dilinin danışıq dilindən fərqi [ayrılığı, uzaqlığı] sairə [başqa] mədəni dillərdə olan fərqdən çoxdur. Dilimizi, həqiqətən [doğrudan da]  də, millətimizin ruhu, onun vasiteyi-bəqası [sonsuzadək varlıq nədəni yerində] məqamında görmək istəyirsək, onu cəmiyəti-milliyəmizdə [ulusal toplumumuzda] ən mühüm [önəmli]  bir ittihad [birlik], tərəqqi [yüksəliş] amili ədd [sayırsaq] edirsək, yazımızla danışığımız arasında olan fərqi azaltmalıyız!».  Ardını oxu »

Bakının qurtuluşu – Türklüyün qurtuluşu idi

Ürəyinizdə Günəş olsun!
Sovetlər Birliyi dağılandan üzü bəri demək olar ki, hər il Bakının Daşnak-Bolşevik silahlı birləşmələrinin qırğınlarından azad olunması haqqında söhbətlər aparılır, tarixi faktlar üzrə yazılar dərc olunur və s. Bu gün biz həmin faktın növbəti ildönümü qarşısındayıq. O vaxtdan bu vaxta qədər həmin hadisələr bu və ya başqa biçimdə davam edir, erməni-türk münasibətləri sağalmır. Axı bu, hardan qaynaqlanır?! Bu və başqa suallara cavab tapmaq üçün Müxalif düşərgənin tanınmış siması Xaliq Bahadırın və Mütləqə İnam Ocağının Yükümlüsü Soylu Atalının münasibətlərini öyrənib təqdim edirik. Ardını oxu »

Yadigar Türkel. SİZ ÖYÜCÜSÜNÜZ, YOXSA DİLÇİ  

(Politik ağı-1)

Avqustun 1-də «Beynəlxalq Ana dili» günündə [Beyn Ərəb sözüdür, türkcə ara, aralıq deməkdir, «əl xalq» da el, ulus anlamına gəlir. Deməli, daha düzgünü, daha türkcəsi ellərarası, uluslararasıdır. Bilincaltı ilə yaşayan Azərbaycan dilçiləri yurddaşlarımızı bu gün də «ərəbcə» danışdırırlar] dilçi professor Buludxan Xəlilov «AzTVlər»in birində 5-10 yeniyetməyə, yaşıla Ərəb-fars sözlərilə dolu danışığı ilə «dilimizin adı Azərbaycan dilidir, ümummilli liderimiz bunu düzgün olaraq belə müəyənləşdirib» deyərək, göbbelssayağı dərs keçirdi. Düşüncəçi dolaşdırılan yaşılların saya suallarının da Rus-erməni-sovet-mason bolşefaşizmi çağındakıtək qabaqcadan sağlandığı görünürdü. Bu verilişin fevralın 21-də yox, avqustun 1-də verilməsi «AzTVlər»in mayın 6-da «Azadlıq» qəzetində yayımlanmış «Türk dilini qaytarın», eləcə də başqa çağırışlarıma yanıt olduğu anlaşılırdı. Ardını oxu »

Xaliq Bahadır. 3 milyard dollarlıq qalmaqal – yeraltı çaylar… Okeana axır!

Araşdırmaçı jurnalistlər birliyi Əliyevlərin 3 milyard dollarlıq daha bir oğurluğunun üstünü açıb. Bu, 2012-2014-cü illərdə edilmiş oğurluq faktıdır. Qabaqlar ata-bala Əliyevlərin bundan qat-qat böyük oğurluqlarının üstü açılsa da, indiki fakt dünyada indiyədək olmayan özümlü reaksiya doğurub.
İngiltərədəki üçmü, dördmü (kimi üç, kimi dörd yazır) kompaniyanın Əliyevlərin oğurluq pullarını “yuduğu” bəlli olub. İngiltərə parlamenti faktın araşdırılması üçün qərar verib. Bu qərar düzgün qərardır, ancaq… Elə indiki 3 milyardlıq korrupsiya-oğurluq faktının Batıda böyük rezonans doğurması da düzgün yanaşmadır, ancaq… Ardını oxu »

(AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNƏ) KÜÇƏLƏRƏ SU SƏPMİŞƏM, TÜRK GƏLƏNDƏ TOZ OLMASIN

 

1

Sayğılı oxucu, igid yeniyetmə, yurdsevər politik 95 il qabaq, 1918-ci il sentyabrın 15-də  Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan Türklərinin baş kəndi Bakı sevinc, şadlıq, şənlik, şölən içində idi. Azərbaycan Ordusu ilə Qafqaz İslam Ordusunun igid əskərləri Rus-erməni-sovet-mason bolşefaşistlərini yurdumuzun baş kəndindən qovub, törənlə ora girmişdi. İnsanlar bir-birini qucaqlayıb öpür, qurban kəsir, çalıb-oxuyanlar «küçələrə su səpmişəm, Türk gələndə toz olmasın!» oxuyurdular.   Ardını oxu »

İLQAR TÜRKOĞLU. TÜRKLƏR NECƏ KÜRD OLDU?

Biz nədənsə, rusların kürd siyasətinə, saxta kürd tarixinə daha çox üz tuturuq.Tarixdə kürd adlı millət, dövlət, mədəniyyət olmayıb. Kürd sözünün etimalogiyası da türkcədir. Daha öncədən iki yerə ayrılan, Aranda (ovalıq bölgələrdə) yaşayanlar türk, dağlıq yerlərdə köçəri həyat keçirən, maldarlıqla uğraşan kəsimi isə kürd adlanırdı. Dağlıq yerlərdə yaşayan kürdlərin dili arıca türk dili idi. Hətta XVI-XVII yüzillərdə dağlarda yaşayan avşarlara belə kürd avşarı deyilirdi. Elə buna görədir, bu ad milli musiqimizdə “Kürd ovşarı” kimi bugün də yaşayır. Orta Asiyada, Orta Doğuda türklərin kürd boyu bu gün də öz varlığını yaşadır. Göytürklərin, hunların, macarların on boyundan biri də kürd boyu idi. Avropada, Balkanlarda, Rusiya Federasiyasında  yaşayan bir çox türk   xalqları, bolqar(bulqar), avar, bosnak, hunqar, ermənilər kimi kürdlər də assimilyasiyaya uğramışdır. Assimilyasiya edilmiş bugünkü kürdlərin 65-70 %-i türklərdir. Ardını oxu »

Yadigar Türkel. (AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNƏ) ATANIZ BAYANDIR XAN, ANANIZ BURLA XATUNDUR 

(Politik ağı-6)

Fizioloqlar canlıların qıcığa yanıtını “birici yanıt” sayırlar. Canlılar bu, anadangelme içgüdülerile varlıqlarını qoruyur, yaşayırlar. Ancag doğal bacarıq insanlarda bioloji çevreden çıxıb sosial-politik, kültürel anlam qazanır. İnsanın yaratdığı kültür onun toplumsal düşüncesini oluşdurub, ulusal özünüanlamasında, özünütanımasında, özünüdoğrulamasında  çox önemlidir. Kültür latınca kultur sözünden alınıb “ekme”, “becerme”, “yetişdirilme” demekdir. Türk diline alınma sözlerin qalın sesle bitmemesi ilkesine uysaq, rusdangelmetek – kultura yox, kültür (fabrik, orkestr, gazet kimi) demek daha uyğundur.   Ardını oxu »

Soylu Atalı. Dində Allah Mütləq deyil

Heç kimin heysiyyatına toxunmaq istəmirik. Ancaq deməliyik ki, çoxluq bir-iki cümləlik statusla gərəksiz çəkişmələrə gedir. Bu cür adamlar əsaslı məsələlər haqqında düşünmək istəmirlər. Ancaq ciddi söz adamları 3-5 abzaslıq yazını da oxuyub polemika aparsalar toplumsal düşüncəyə yaxşı etki göstərmiş olarlar…
Biz Göyel (Səmavi) dinlərin Allah anlayışında Mütləqilik görmürük. Çünkü bu dinlərdə Allah “Qüvvə”ləşir. Qüvvə fiziksəl anlayışdır, onun ölçü vahidi var, hesablana bilir. Əslində isə Mütləqi hesablamaq mümkün deyil. Allah anlamı İsmin Adlıq halının suallarına (kim, nə, hara) cavab vermir. Yəni əzəli, əbədi olan Mütləq (bizə sunulan allah yox, allah anlamı) kim, nə, hara deyil. Ancaq Göyel dinlər allahı “qüvvə”ləşdirməklə “kim” edirlər. Ardını oxu »

(К СТОЛЕТИЮ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) БАКУ, 4-го ноября

Исключительная в истории современная война завершает свой кровавый путь также при исключительных условиях и взаимоотношениях воюющих народов. Мировая война, в полном смысле этого слова, расколола все государства на два воюющих лагеря по различным политическим, экономическим и стратегическим соображениям. За всё время этой продолжительной войны члены этих союзов, сохранили до последнего момента прочно союзнические узы, действовали как на фронтах, так и в политических выступлениях солидарно и коллективно. Последние мировые события раскрыли существующее положение и мы являемся в настоящее время свидетелями новых и неожиданных политических комбинаций. Разбитая наголову Болгария сепаратно заключила мир, Германия чтобы спасти своё положение и довести войну до почётного мира, приняв 14 пунктов Вильсона выступила сепаратно от своего лишь имени с предложением мира. Тоже самое не замедлила сделать также и Австрия. Ardını oxu »

Tayfaçılıq Millətçiliyin ölümüdür (Asif Ata ilə müsahibə)

  – İndi «millətçilik» sözü dəbdədir. «Millətçilik» sözünün yanında hər hansı «izm» olanda özgələşmə baş verir. Bu məsələyə münasibətinizi bilmək istərdim.
– Millətçilik öz mahiyyəti etibarilə marksizmə qarşı, yəni vahid ictimai varlığın imkanına qarşı duran uzunömürlü ideal və etiqaddır. Bu etiqadı və idealı ifadə eləyən şəxsiyyətlər Azərbaycanda çoxdur. «Azərbaycan millətçiliyi»nin Sabir, Hadi kimi idrakçıları və müsavatçılar kimi siyasətçiləri olub. Millətçiliyi qəsdən, imperialist niyyətlə xalqın gözündən salmaq, onu mürtəce, antiəxlaqi bir hadisə kimi şərh etmək, SSRİ tarixinin ən ardıcıl siyasət yönlərindən biri olub. Millətçilik damğası həm siyasi, həm də inzibati hüquq səviyyəsində cinayətkarlıq kimi qiymətləndirilib. Çoxlu millətçilər tutulub, sürgün edilib, güllələnib. Mahiyyətcə millətçiliyi xalqçılığa qarşı qoyublar. Əslində isə millət və xalq bir sözdür, bir mənadır. Millətçi elə xalqçı deməkdir. Ardını oxu »

Powered by WordPress | Designed by: best suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv